Survey Sampling International, LLC en haar moeder-, dochter- en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk „SSI“) bieden oplossingen en technologieën voor het nemen van steekproeven voor enquêteonderzoek, bieden klanten toegang tot consumenten en bedrijfsverbonden respondenten via het internet, de telefoon (zowel vast netwerk als draadloos/mobiel), de post en een verscheidenheid aan andere methodes. SSI bedient een breed scala van bedrijven met en zonder winstoogmerk, evenals universiteiten en overheidsinstellingen. Dit privacybeleid beschrijft de inzameling, het gebruik en de openbaarmaking door SSI van persoonlijke gegevens of persoonlijk identificeerbare informatie („PII“) en andere informatie in het kader van SSI’s Services (zoals hierin bepaald). SSI’s Services bieden u de mogelijkheid om zich bij een panel aan te sluiten, deel te nemen aan enquêtes die beheerd worden door SSI of door een derde partij (ofwel als panellid of als niet-panellid), gebruik te maken van de websites die geassocieerd zijn met de panels en om beloningen en stimulansen te ontvangen en te verzilveren, inclusief maar niet beperkt tot, inzendingen voor prijsvragen aangeboden naar aanleiding van een panellidmaatschap en/of de voltooiing van enquêtes (gezamenlijk „Services“). Enquêtes beheerd door derde partijen en de in het kader hiervan verzamelde gegevens zijn niet onderworpen aan dit Privacybeleid. Het inschrijven bij, gebruik maken van en toegang krijgen tot SSI’s Services is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van SSI. Uw gebruik van SSI’s Services is geheel vrijwillig en als gevolg daarvan wordt de verwerking van uw PII door SSI, in het kader van de Services en dit privacybeleid, met uw toestemming uitgevoerd. SSI streeft ernaar om haar privacypraktijken in overeenstemming met de toepasselijke wetten, reglementen en regelgeving en de normen van de toepasselijke markt en verenigingen voor enquêteonderzoek uit te voeren, inclusief maar niet beperkt tot, CASRO en ESOMAR. Ter verduidelijking, uitgezonderd voor panels die een afzonderlijk privacybeleid hebben, geldt dit Privacybeleid voor alle enquêteonderzoekspanels van SSI. In de meeste gevallen is SSI niet de sponsor van de enquête, en het enquête-instrument en de enquêteresultaten of enquêtegegevens zijn nu en in de toekomst eigendom van de sponsor van de enquête. Alle referenties aan "SSI" in dit privacybeleid verwijzen naar SSI en haar moeder-, dochter- en gelieerde ondernemingen. Alle referenties aan “ons” of “we/wij” verwijzen naar SSI.

Alle PII wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, waar de servers van SSI gevestigd zijn. Als u buiten de Verenigde Staten verblijft, zullen uw persoonsgegevens worden doorgegeven en uitgevoerd naar de Verenigde Staten en door akkoord te gaan met dit Privacybeleid, stemt u ermee in dat SSI uw informatie doorgeeft en uitvoert, inclusief en zonder beperking van persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens, aan/naar de Verenigde Staten. SSI voldoet aan het Safe Harbor-kaderbesluit tussen de Verenigde Staten („VS“) en de Europese Unie („EU“) en VS - Zwitserland, zoals beschreven door de Amerikaanse Department of Commerce met betrekking tot de inzameling, het gebruik en de opslag van persoonsgegevens uit lidstaten van de EU en Zwitserland. SSI heeft verklaard dat zij zich houdt aan de Safe Harbor-privacyprincipes met betrekking tot kennisgeving, keuze, overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en rechtshandhaving. Ga voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en om de certificatiepagina van SSI in te zien naar http://www.export.gov/safeharbor/.

Voor de toepassing van dit privacybeleid, zal het begrip “PII”, zonder enige beperking het volgende omvatten: uw naam, adres(sen), telefoonnummer(s) (met inbegrip van privé-, mobiel en/of kantoornummer(s)), e-mailadres(sen), geboortedatum, het unieke identificatienummer dat wij u toewijzen (individueel een „UID“ en gezamenlijk „UIDs“), beloning, loyauteit of stimulans accountnummers en Gevoelige informatie (zoals hierin bepaald).

 

Welke informatie wordt er door SSI ingezameld en op welke wijze wordt de PII ingezameld en gebruikt?

1. Door u ingediende informatie

SSI verzamelt informatie van panelleden tijdens en na afloop van de inschrijving bij een panel, inclusief maar niet beperkt tot, tijdens de deelname aan een enquête en in verband met het ontvangen en verzilveren van beloningen en stimulansen. Wanneer u zich voor een panel inschrijft zult u gevraagd worden om bepaalde PII en demografische informatie te geven, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, adres(sen), telefoonnummer(s) (met inbegrip van privé-, mobiel- en/of kantoornummer(s)), e-mailadres(sen), geboortedatum en beroep/opleiding en informatie over uw etnische afkomst en geslacht. In aanvulling op de inzameling van de hierboven vernoemde PII, kan u, tijdens en na afloop van het inschrijvingsproces, gevraagd worden om vrijwillig Gevoelige informatie te verstrekken. „Gevoelige informatie“ betekent PII die informatie openbaar maakt over uw gezondheid en medische aandoeningen, seksuele geaardheid of seksuele leven, politieke meningen/opvattingen, ras/etnische afkomst, religieuze en filosofische geloofsovertuigingen en een eventueel lidmaatschap van een vakvereniging. Gevoelige informatie wordt gebruikt om enquêtemogelijkheden op u af te stemmen. Ter verduidelijking: door het vrijwillig verstrekken van Gevoelige informatie aan SSI geeft u uitdrukkelijk toestemming dat de Gevoelige informatie door SSI naar de Verenigde Staten wordt overgedragen en uitgevoerd voor opslag en verwerking.

SSI verzamelt PII en Gevoelige informatie van niet-panelleden voorafgaande aan en tijdens de deelname aan een enquête.

U kunt inhoud of materiaal, inclusief maar niet beperkt tot foto's, video's en/of andere soortgelijke of gerelateerde inhoud of materialen indienen, uploaden of verzenden („Gebruikersinhoud“) Als u Gebruikersinhoud indient in verband met SSI’s Services (bv. in verband met een klantendienst), dan kan de Gebruikersinhoud publiekelijk beschikbaar gesteld worden en gedeeld worden met derden, inclusief maar niet beperkt tot, klanten van SSI, klanten van de klanten van SSI en externe dienstverleners. Gebruikersinhoud kan ook audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van de persoon zijn die de Gebruikersinhoud indient en mag geen inhoud bevatten die auteursrechtelijk beschermd of het handelsmerk van derden is. Gebruikersinhoud mag geen audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van iemand anders dan de gebruiker bevatten noch PII van of over iemand anders dan die van de gebruiker. Als u informatie wenst over de identiteit van de sponsor van een enquête waarin u foto's of video's indient, gelieve dan contact op te nemen met SSI zoals vastgesteld in dit Privacybeleid. Om de specifieke enquête te identificeren, moet u SSI uw e-mailadres en informatie over de specifieke enquête geven (bv. enquêtenummer, enquêteonderwerp, de datum waarop u de enquête invulde, enz.).

2. Informatie ingezameld via geautomatiseerde middelen.

SSI kan ook automatisch bepaalde informatie verzamelen, zoals informatie over: (i) uw apparaat of computer en de mogelijkheden ervan, inclusief maar niet beperkt tot, het besturingssysteem, de toepassingen of programma's op uw apparaat of computer, IP-adres, producent van het apparaat, type apparaat, tijdzone, netwerkstatus, type browser, identificatiecode browser, uniek identificatienummer apparaat, gebruikers-ID netwerkaanbieder (een uniek nummer dat door uw netwerkaanbieder aan u is toegewezen), besturingsadres mediatoegang, internationale identiteit mobiele apparatuur, plaatselijke en andere informatie die alleen of in combinatie kan/kunnen gebruikt worden om het apparaat of computer te identificeren; en (ii) uw activiteiten in verband met SSI’s Services, inclusief maar niet beperkt tot, enquête-informatie en -antwoorden, beloningen, stimulansen en informatie uit prijsvragen. Bovendien staan specifieke voorbeelden van dit soort informatie en de technologie die dit inzamelt hieronder vermeld:

Informatie over Sociale Media. U kunt de mogelijkheid aangeboden krijgen om toegang te krijgen tot de Services via het sociale mediaplatform van een derde partij. Als u voor een dergelijke optie kiest dan kan SSI bepaalde profielinformatie verzamelen die in uw account van het sociale mediaplatform is opgeslagen.

Cookies.

SSI’s gebruik van Cookies in het algemeen.

Cookies zijn kleine bestanden die bepaalde gegevens op een apparaat of computer opslaan. SSI kan sessie- en blijvende cookies voor verschillende doeleinden gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot, het leveren van een betere enquête-ervaring, kwaliteitscontrole, validering, het in staat stellen of vergemakkelijken van deelname aan een enquête, het navolgen van voltooide enquêtes of andere voltooide handelingen en voor de opsporing en/of preventie van fraude. Sessiecookies verlopen wanneer u uw browser sluit. Blijvende cookies blijven op uw apparaat of computer voor onbepaalde tijd of totdat ze verwijderd worden.

Gebruik van cookies door onderaannemers in het algemeen.

SSI maakt gebruik van derde partijen om diensten en bepaalde functies aan SSI te leveren, inclusief, maar niet beperkt tot diensten voor de opsporing van fraude. SSI maakt gebruik van overeenkomsten met dergelijke derde partijen om hun gebruik van cookies te beheren en te beperken tot de beperkte doeleinden zoals zijn uiteengezet in de overeenkomsten.

Heroriëntering

SSI kan regelmatig een derde partij of derde partijen inhuren om ofwel te adverteren op (een) SSI-website(s) of om SSI-reclame op andere websites te beheren (bijvoorbeeld op sociale media websites). Derde partij partner(s) van SSI kunnen technologieën gebruiken zoals cookies of gegevenselementen identificeren om informatie te verzamelen over uw activiteiten op de website(s) van SSI en/of andere websites, om: (i) u reclame voor SSI en zijn diensten aan te bieden en/of (ii) SSI te helpen bij het ontwikkelen van marketing- en reclamecampagnes ontworpen voor personen die een soortgelijk sociaal en demografisch profiel hebben als u. Als SSI een re-targetingprogramma voert en u niet wenst deel te nemen in dit re-targetingprogramma, meld u dan af via het toepasselijke cookie-afmeldproces bepaald in dit Privacybeleid of in het afzonderlijke cookiebericht, of door af te melden binnen de reclame zelf. Hou er rekening mee dat door af te melden zoals beschreven in dit Privacybeleid, u zich niet afmeldt voor het ontvangen van reclame en u zal dus nog altijd algemene reclame ontvangen.

SSI’s doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame.

In verband met SSI’s doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame, kunt u deelnemen aan enquêtes met betrekking tot specifieke advertenties en promotionele acties die SSI voor haar klanten test. Om het voltooien van deze enquêtes te vergemakkelijken, kunnen klanten van SSI cookies, plaatselijk gedeelde/opgeslagen objecten, flash-cookies en/of andere gerelateerde technologieën (elk een „Externe Technologie“ en gezamenlijk „Externe Technologieën“). schrijven, plaatsen of lezen. De Externe Technologieën kunnen op verschillende locaties, inclusief maar niet beperkt tot SSI’s servers of systemen geschreven, geplaatst of gelezen worden. Als u deelneemt, zal uw UID in de Externe Technologie worden opgeslagen waardoor u opnieuw benaderd kunt worden over online advertenties en promotionele acties en de klanten van SSI zullen gebruik maken van de Externe Technologie om te bepalen of u een internetadvertentie of -promotie gezien heeft, erop geklikt heeft of op enige andere wijze ermee omgegaan bent. Als u met een internetadvertentie of -promotie heeft gecommuniceerd, dan zal SSI’s klant uw UID en de specifieke enquête naar SSI sturen en SSI zal u de mogelijkheid bieden om de enquête te voltooien. Bovendien, als u deelneemt, kan SSI uw UID en gegevens die vroeger door SSI verzameld werden delen, inclusief en zonder beperking leeftijd, geslacht, inkomen, aantal mensen in uw gezin, opleiding/opleidingsniveau en arbeidsstatus,(„Bezoekgegevens van het Publiek“), met derde partijen, waaronder maar zonder beperking, de onderaannemers, partners en/of klanten van SSI in het kader van verslagen van bezoekgegevens over de reclame, campagnes en websites die u bezoekt, bekijkt en/of aanklikt. De bezoekgegevens van het Publiek zullen worden gebruikt als hulp voor de creatie, ontwikkeling en uitvoering van websites, online reclame en andere internet en digitale media kenmerken, functionaliteit en campagnes. Bezoekgegevens van het Publiek mogen in een enkelvoudige samenvattingsvorm (bijv. individueel respondentenniveau) of in een geaggregeerde vorm (bijv. een groep respondenten) gedeeld worden. In verband met doeltreffendheidsprogramma's voor online reclame, kunnen cookies en/of andere soortgelijke technologieën en apparaat-ID's (bv. IDFA's, AAID's, enz.) worden gebruikt om reclame af te stemmen op individuen.

Als u buiten de Europese Unie woonachtig bent en u heeft niet eerder toestemming gegeven om deel te nemen aan het doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame vanaf de datum van inwerkingtreding van dit privacybeleid, dan geeft u hierbij uw toestemming om deel te nemen.

Kennisgeving inzake cookies: SSI respecteert uw privacy. Hieronder is een lijst met cookies die door SSI en/of haar partners, klanten en/of onderaannemers in samenhang met hun Services worden geplaatst of toegepast. Voor bepaalde cookies wordt er geen opt-outmechanisme aangeboden. Voor de cookies met een opt-outmechanisme kunt u voor een opt-out kiezen door op de hieronder verstrekte link te klikken of door naar de website te gaan en de opt-outinstructies op te volgen.

A. Essentiële:
Geen opt-out aangeboden

Essentiële
Er is geen mogelijkheid om deze cookies af te wijzen
SSI-ASPXAUTH Sessiecookie
ANYSSIDOMAIN#lang Geeft de gewenste taal weer
ASP.NET_SessionId Sessiecookie
ISIStest Imperium RelevantID
JSESSIONID NewRelic Performance Monitoring - Sessiecookie
PHPSESSID FraudLogix Fraudepreventie
PHPSESSID Sessiecookie
Sessie Sessiecookie
RVIDExtId Imperium RelevantID
RVIDExtId Imperium RelevantID
__EC_TEST__ Imperium RelevantID
dkp___id DubKnowledgeRouting
sfcRelevantId Imperium RelevantID
thx_guid ThreatMetrix


B. Reclame
Zie opt-out instructies via onderstaande links

ComScore Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame http://www.voicefive.com/preferences.aspx
Dynamic Logic Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame http://www.safecount.net/viewyourcookiesinformation_optinout.php
Facebook voor Developers Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame

http://www.aboutads.info/choices/

GWI Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame https://www.globalwebindex.net/gwiq/opt-out
HotTraffic/DMAi Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame http://n01d01.cumulus-cloud.com/ssi/optout.php
InsightExpress Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame https://www.opinion-central.com/optedout.asp
MSI Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame http://msi-aci.com/dotdata/track/msiaci/optout
Nielsen Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame http://www.nielsen-online.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav=1
Quantcast Ontwikkeling van online “look alike”-cohorten en -doelgroepanalyses https://www.quantcast.com/opt-out/
Turn Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame http://www.turn.com/trust/customer-opt-out
YouTube Advertentie-targeting http://www.google.com/settings/ads/onweb/


C. Analyse
U kunt zich afmelden via http://www.aboutads.info/choices/

Analyse en maatwerk

U kunt zich afmelden via http://www.aboutads.info/choices/
Google Analytics Advertentie-targeting, analyse/meting, optimalisatie

Logbestanden. SSI’s Services kunnen automatisch bepaalde informatie inzamelen en in logbestanden opslaan, inclusief maar niet beperkt tot beschikbare informatie uit uw webbrowser, inclusief maar niet beperkt tot, IP-adressen, type browser, internetprovider, doorverwijzende/verlatende pagina's, besturingssysteem, datum/tijd-stempel en clickstreamgegevens.

Digitale vingerafdrukken. Over het algemeen wijzen digitale vingerafdrukken een unieke identificatiecode aan uw apparaat of computer toe, op basis van de technische instellingen, kenmerken en het IP-adres van uw apparaat of computer. SSI maakt gebruik van technologie voor digitale vingerafdrukken voor kwaliteitscontrole en validatiedoeleinden en het opsporen en voorkomen van fraude, inclusief maar niet beperkt tot het identificeren van dubbele of frauduleuze respondenten. SSI kan digitale vingerafdrukken direct of via een externe aanbieder implementeren en gebruiken.

Watermerken. Over het algemeen betekent watermerken het plaatsen van een technologie of bestand op uw apparaat of computer om vast te stellen dat het eerder gebruikt werd voor het inschrijven bij of toegang verkrijgen tot SSI’s Services. Het watermerken wordt gebruikt voor kwaliteitscontrole en validatiedoeleinden en het opsporen en/of voorkomen van fraude. SSI kan zich direct of indirect via externe leveranciers bezig houden met watermerkactiviteiten.

Do-not-trackbericht van SSI.. Do-not-track („DNT“) is een voorkeur in uw browser waarmee u op websites die u bezoekt kunt aangeven dat u niet wilt dat ze informatie over u verzamelen. SSI reageert niet op DNT-signalen. Als u een bezwaar heeft tegen de praktijk van SSI in verband met DNT-signalen, kunt u zich afmelden van de deelname of het gebruik van de diensten van SSI, zoals hieronder beschreven.

In verband met het online doeltreffendheidsprogramma van SSI, geeft SSI onderaannemers, partners en/of klanten van SSI de toestemming om Derde Partij Technologieën te laten vallen, vast te stellen en/of te schrijven om het meten van bezoekgegevens en advertentieherinneringsactiviteiten te vereenvoudigen. SSI is niet verantwoordelijk voor de naleving van of reactie van een derde partij op DNT-signalen. Om meer te weten te komen over het online doeltreffendheidsprogramma van SSI, gelieve de Cookiesafdeling van dit Privacybeleid te bekijken.

3. Informatie ingezameld via derden

SSI kan PII en demografische informatie en/of profielinformatie via derden verkrijgen, inclusief maar niet beperkt tot bureaus voor informatiediensten, data brokers, andere leveranciers van steekproeven, partners van loyaliteitsprogramma en/of sociale mediaplatformen. SSI kan de PII voor verschillende doeleinden gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het valideren van informatie, het toevoegen van informatie, het opsporen van fraude en/of het eenmalig toezenden van een e-mail om u uit te nodigen om deel te nemen aan een enquête en/of toe te treden tot een panel.

4. SSI’s gebruik van informatie

Naast andere doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid, gebruikt SSI de informatie die door SSI’s Services is ingezameld als volgt: (i) om met u te communiceren met betrekking tot uw lidmaatschap van een panel; (ii) om met u te communiceren met betrekking tot uw deelname aan (een) enquête(s); (iii) om enquêtemogelijkheden op u af te stemmen; (iv) om u kennisgevingen toe te zenden inzake enquêtemogelijkheden; (v) om aan alle juridische verplichtingen, inclusief maar niet beperkt tot fiscale verplichtingen te voldoen; (vi) om de programma's van SSI voor beloningen en stimulansen te beheren en om uw verzoek voor beloningen en stimulansen te vervullen; (vii) om uw deelname aan prijsvragen en promotionele acties van SSI te vergemakkelijken en om met u te communiceren over dergelijke deelnames; (viii) om de SSI-dossiers bij te werken; (ix) om te voldoen aan eventuele verplichtingen of eisen met betrekking tot informatieonderdrukking; (x) voor het opsporen en/of voorkomen van fraude; en (xi) zoals anderszins toegestaan krachtens dit privacybeleid of zoals anderszins door u is toegestaan.


Welke mededelingen zal ik via SSI’s Services ontvangen?

SSI en/of SSI’s vertegenwoordigers, verwerkers en/of leveranciers of onderaannemers kunnen contact met u opnemen of met u op de volgende wijze communiceren:

1. Via “push”-mededelingen of SMS/tekstberichten, als u uitdrukkelijk toestemming geeft om dergelijke communicatie met betrekking tot deelname aan enquêtes te ontvangen.

2. Via e-mailcommunicatie met als doel om: (i) u enquête-uitnodigingen toe te sturen, (ii) met u over uw deelname aan een enquête te communiceren (verleden, heden en/of toekomstig), (iii) u informatie te geven over beloningen en stimulansen, inlichtingen en/of aflossing, (iv) uw nieuwsbrief toe te sturen, (v) u kennisgevingen toe te sturen die wij krachtens de wet of dit beleid moeten toesturen, (vi) met u te communiceren over prijsvragen of promotionele acties met prijstrekkingen, inclusief maar niet beperkt tot winnende inzendingen in of aan dergelijke prijsvragen of prijstrekkingen, en (vii) om eventuele vragen die wij van u ontvangen te beantwoorden.

3. Telefonisch met als doel om: (i) met u te communiceren over uw deelname aan een enquête (verleden, heden en/of toekomstig), (ii) met u te communiceren over beloningen en stimulansen, inlichtingen en/of aflossing, (iii) u kennisgevingen toe te sturen die wij krachtens de wet of dit beleid moeten toesturen, (iv) met u te communiceren over prijsvragen of promotionele acties met prijstrekkingen, inclusief maar niet beperkt tot winnende inzendingen in of aan dergelijke prijsvragen of prijstrekkingen, en (v) om eventuele vragen die wij van u ontvangen te beantwoorden. Bovendien kan SSI het kantoor- of privénummer dat u bij de inschrijving voor een panel of bij de voltooiing van SSI’s bedrijfsgebonden profielschetser verstrekt heeft, gebruiken om u te bellen voor het verifiëren van: (a) uw kwalificatie voor enquêtes ontworpen voor personen die werkzaam zijn in bepaalde professionele of bedrijfsfuncties of capaciteiten, en/of (b) uw inschrijving of kwalificatie voor enquêtepanels, specifiek ontworpen voor personen die werkzaam zijn in bepaalde beroepen. Het verificatieproces kan het controleren van informatie of gegevens omvatten welke u voorheen aan SSI verstrekt of gegeven heeft.


Deelt SSI PII en andere informatie ingezameld via SSI’s Services met derden?

SSI zal PII en andere informatie ingezameld via SSI’s Services als volgt met derden delen:

1. Met uw toestemming, anders dan uw toestemming voor het inzamelen en delen zoals beschreven in het privacybeleid en in het bijzonder in deze paragraaf.

2. Krachtens de toepasselijke wetgeving of in reactie op een dagvaarding of een gerechtelijk bevel of op aanvraag van een overheidsinstantie.

3. Om rechtsvorderingen van een individu of van SSI vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, inclusief maar niet beperkt tot het beschermen van de veiligheid van het individu of om de rechten en/of het eigendom van SSI te beschermen.

4. Tussen de verschillende Panels indien u zich voor meer dan één panel heeft ingeschreven.

5. Aan de moeder-, dochter- of gelieerde onderneming van SSI: (i) in het geval van een reorganisatie of herstructurering, of (ii) voor het gebruik en de verwerking overeenkomstig dit privacybeleid of zoals door u is toegestaan.

6. Voor het machtigen van vertegenwoordigers en/of onderaannemers van SSI of klanten van SSI, die diensten leveren, inclusief maar niet beperkt tot, het toevoegen van gegevens, het valideren van gegevens, het opsporen en/of voorkomen van fraude, het afstemmen van databanken, het coderen, het segmenteren van gegevens en diensten met betrekking tot beloningen, stimulansen en prijsvragen.

7. Aan een klant voor aanwendingen die verband houden met beperkt marktonderzoek, inclusief maar niet beperkt tot, modellering, validering, detectie en/of preventie van fraude, het toevoegen van gegevens, segmentatie van databanken, aflossing, vervulling, en/of deelname aan beloningen, stimulansen of prijsvragen in verband met uw deelname aan of voltooiing van een enquête.

8. In verband met een wijziging van eigendom of beheer, inclusief maar niet beperkt tot een fusie of overname van een deel of alle bedrijfsactiva van SSI, vooropgesteld dat de ontvangende partij akkoord gaat om de beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van de PII te gebruiken, beschermen en onderhouden in overeenstemming met dit privacybeleid.

9. Voor partners van SSI die initiatieven bieden voor het gebruik van SSI-diensten, enkel voor het gebruik van de partners in verband met hun stimulansen en gebruiksvoorwaarden, waaronder maar zonder beperking, het toekennen van ledenaccounts aangehouden door de partners voor personen die SSI-diensten gebruiken of eraan deelnemen.

10. Zoals anderszins is toegestaan krachtens dit privacybeleid.

Bovendien worden UID's en informatie ingezameld via geautomatiseerde middelen versterkt aan derden, inclusief maar niet beperkt tot klanten, partners, vertegenwoordigers en/of leveranciers voor verschillende doeleinden inclusief maar niet beperkt tot het identificeren van de respondenten voor het opnieuw benaderen voor enquêtes of communicatie, opsporen en/of voorkomen van fraude, afstemmen van databanken, valideren en toevoegen van gegevens, coderen, segmenteren van gegevens en diensten met betrekking tot beloningen, stimulansen en prijsvragen, en/of de ontwikkeling van geaggregeerde gegevensinzichten aangaande respondenten en het toegang bieden aan (een) klant(en) deze geaggregeerde gegevensinzichten te gebruiken.

Met betrekking tot de informatie ingezameld via SSI’s Services, zal SSI enquêtegegevens en -antwoorden aan klanten van SSI verstrekken zonder dat daarbij PII wordt onthuld, met uitzondering van de UID. Als u vrijwillig PII verstrekt in verband met uw enquêteantwoorden en SSI verzamelt de enquêteantwoorden, dan zal SSI de enquêteantwoorden, de UID en de PII die vrijwillig verstrekt worden aan de klant van SSI overdragen. Bovendien kan SSI geografische en/of demografische gegevens delen die door SSI ingezameld wordt tijdens uw inschrijving of door middel van bepaalde profielvragen die door SSI gesteld worden. Dergelijke gegevens mogen met derden in een enkelvoudige samenvattingsvorm (bijv. individueel respondentenniveau) of in een geaggregeerde vorm (bijv. een groep respondenten) gedeeld worden.

Over het algemeen worden de openbaarmakingen van PII door SSI aan derden, met uitzondering van openbaarmakingen van UID's, uitgevoerd krachtens een schriftelijke overeenkomst tussen SII en de derde partij, die, onder andere, het gebruik van de PII beperkt in overeenstemming met dit Privacybeleid. SSI kan toestaan dat een klant rechtstreeks PII van de respondenten inzamelt. De openbaarmaking is vrijwillig en voorafgaande aan de inzameling is de klant verplicht om een schriftelijke overeenkomst met SSI aan te gaan die onder andere het gebruik van de PII aan banden legt.


Wat gebeurt er als ik een vriend over SSI’s Services wil vertellen?

Als u een vriend over SSI’s Services wilt vertellen dan kunt u gebruik maken van SSI’s vertel-een-vriend-functionaliteit. Om de vertel-een-vriend-functionaliteit te gebruiken, moet u SSI’s internetformulier invullen waar u gevraagd wordt om uw naam en e-mailadres in te vullen. SSI zal u een e-mail toesturen met een link naar de inschrijvingspagina van SSI. U kunt de link vervolgens naar uw vriend doorsturen.


Maakt SSI gebruik van derden om personen te werven die gebruik zullen maken van SSI’s Services?

SSI kan gebruik maken van derden om personen aan te werven die gebruik zullen maken van SSI’s Services, inclusief maar niet beperkt tot het inschrijven bij een panel of het deelnemen aan een enquête. De wervingsactiviteiten kunnen, zonder beperking, omvatten dat de derde partij banners of advertenties op websites plaatst of dat het e-mailberichten verzendt die de mogelijkheid bieden om zich bij een panel in te schrijven of deel te nemen aan een enquête. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op PII wanneer SSI de PII daadwerkelijk inzamelt en heeft geen betrekking op of is niet van toepassing op de wervingsactiviteiten van een derde partij.


Hoe kan ik ervoor kiezen dat bepaalde informatie niet ingezameld en/of gebruikt wordt?

Er zijn verschillende opt-outmogelijkheden voor gebruikers van SSI’s Services:

Panelleden kunnen voor een opt-out kiezen door: (i) de instructies op te volgen die in uw lidmaatschapsaccount staan beschreven; (ii) door op de afmeldlink te klikken die in de enquêteuitnodiging is opgenomen en door de instructies op de opt-outwebpagina op te volgen; of (iii) door contact met ons op te nemen op een wijze zoals hieronder is uiteengezet.

U kunt ervoor kiezen om niet langer e-mailberichten te ontvangen door te klikken op de afmeldlink in één van de e-mails die u van ons ontvangen heeft of door contact met ons op te nemen op een wijze zoals hieronder is uiteengezet.

Om cookies die gebruikt worden in samenhang met het Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame te verwijderen, moet u in dit privacybeleid de paragraaf over cookies doorlezen en/of het afzonderlijke cookiebericht van SSI bekijken

U kunt ervoor kiezen om uw profielinformatie van het sociale mediaplatform niet te delen door uw voorkeur/profielinstellingen van het sociale mediaplatform en met betrekking tot het delen van gegevens met derden te wijzigen.

Om alle door SSI ingezamelde informatie te verwijderen, moet u contact opnemen met SSI, zoals hieronder is uiteengezet.


Hoe lang bewaart SSI mijn PII en andere informatie?

SSI zal PII en andere informatie met betrekking tot uw gebruik van de Services bewaren gedurende uw gebruik van de Services en één (1) jaar daarna of gedurende de periode zoals wettelijke vereist of toegestaan is.


Hoe kan ik toegang verkrijgen tot de PII en andere informatie die over mij ingezameld is?

U kunt een verzoek indienen om toegang te krijgen om uw PII in te zien, te corrigeren, verwijderen of bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw PII door contact met ons op te nemen, zoals hieronder is uiteengezet.


Verzamelt SSI ook gegevens over kinderen?

SSI is van mening dat het belangrijk is om de privacy van kinderen op het internet te beschermen. Als gevolg hiervan voldoet SSI aan de van toepassing zijnde wetten en regels inzake de bescherming van de privacy van kinderen, inclusief maar niet beperkt tot de Amerikaans Children's Online Privacy Protection Act van 1998 (zoals gewijzigd). SSI beoordeelt zorgvuldig zowel privacykwesties als de bezorgdheid van ouders over enquêtes die betrekking hebben op personen jonger dan achttien (18) jaar. Bepaalde landen waar SSI actief is en waar een panel gehouden wordt, kunnen een leeftijdsgrens voorschrijven onder dewelke ouderlijke goedkeuring voor het verzamelen van PII vereist is. SSI's Services zijn niet ontworpen of bedoeld voor gebruik door personen die onder dergelijke leeftijdsgrenzen vallen. SSI verzamelt niet bewust PII van personen die onder dergelijke leeftijdsgrenzen vallen. Als SSI zich ervan bewust wordt dat het ongewild PII ingezameld heeft van een persoon die onder een dergelijke leeftijdsgrens valt, dan zal SSI dergelijke PII onmiddellijk verwijderen. Bijvoorbeeld, in de Verenigde Staten zijn de SSI-diensten niet ontworpen of bestemd voor gebruik door een persoon onder dertien (13) en SSI verzamelt niet bewust PII van iemand die jonger is dan dertien (13). De ouders, voogd of andere persoon met ouderdomsrechten worden aangemoedigd om contact op te nemen met SSI, zoals hieronder uiteengezet, om dit Privacybeleid en hun rechten inzake de toegang, controle, correctie, verwijdering of het bezwaar tegen het verwerken van PII van of over hun kind of kinderen te bespreken.


Welke veiligheidsmaatregelen zijn er beschikbaar voor de PII en de andere informatie die via de Services worden ingezameld?

SSI handhaaft passende technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen om PII en andere informatie openbaar gemaakt of ingezameld door SSI te beschermen. SSI controleert, houdt toezicht op en evalueert regelmatig haar privacypraktijken en beveiligingssystemen. Niettegenstaande het voorgaande zijn transmissies via het internet en/of een mobiel netwerk nooit honderd procent (100%) veilig en SSI geeft geen garantie voor de veiligheid van transmissies. SSI is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die personen maken bij het bij SSI indienen van PII.


Met wie kan ik contact opnemen met vragen of klachten over dit privacybeleid?

Vragen of klachten, in het algemeen.

Als u eventuele vragen of klachten heeft met betrekking tot SSI’s privacypraktijken en/of dit privacybeleid of als u een opt-outverzoek bij SSI wilt indienen, of u wilt gebruik maken van uw recht om toegang te krijgen tot uw PII, deze te corrigeren, verwijderen of bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking ervan, dan kunt u per e-mail contact met ons op nemen via privacy@surveysampling.com. SSI’s juridische afdeling is verantwoordelijk voor de naleving door de onderneming van dit privacybeleid.

Naleving

In naleving van de VS-EU en VS-Zwitserse Safe Harbor-principes, zet SSI zich in om klachten over onze privacy van consumenten en onze verzameling of ons gebruik van persoonsgegevens van consumenten op te lossen. Inwoners van de EU of Zwitserland met vragen of klachten over het privacybeleid moeten eerst contact opnemen met SSI via:

Legal Department
Survey Sampling International, LLC
6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484 EE. UU.
p: (203) 567-7200/e: privacy@surveysampling.com

Verder zet SSI zich in om onopgeloste privacyklachten in het kader van de VS-EU en VS-Zwitserse Safe Harbor-principes door te verwijzen naar een onafhankelijke commissie voor geschillen, het CASRO SAFE HARBOR PROGRAM. Als u niet op tijd de kennisgeving van uw klacht ontvangt, of als uw klacht niet naar voldoening is behandeld door SSI, gelieve dan de CASRO SAFE HARBOR PROGRAM website te bezoeken op https://www.casro.org/?complaintcasrosh, voor meer informatie en om een klacht in te dienen.


Zijn er bedrijven binnen de SSI Group die PII kunnen verzamelen, opslaan en verwerken?

Ja, zie onderstaand de lijst van bedrijven:

 • Survey Sampling Europe BV - Weena 161, 3013 CK Rotterdam, Netherlands.

 • Survey Sampling Bulgaria EOOD - Triaditza area, #82, Patriarh Evtimii street, 1463, Sofia, Bulgaria.

 • SSI Denmark ApS – Frederiksholms Kanal 4B, DK-1220, Copenhagen K Copenhagen.

 • Survey Sampling France SASU - 22 rue de Dunkerque, 75010 Paris, France.

 • Survey Sampling Germany GmbH - Kaiserstrasse 13, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland.

 • Survey Sampling RO S.R.L. - 12 Popa Sapca Street, Timisoara 300057.

 • Survey Sampling Spain S.L. - C/ Carranza, 25, 2ª planta, 28004, Madrid, Spain.

 • SSI Sweden AB - Drakens Gränd 8, 111 30 Stockholm, Sweden.

 • Survey Sampling UK Ltd. – India House, 2nd Floor 45 Curlew Street London SEI 2nd United Kingdom.

 • Survey Sampling Hong Kong Ltd. – 6/F, Hollywood Centre, 233 Hollywood Road, Sheung Wan, Hong Kong.

 • SSI Beijing Co. Ltd. – CBD International Mansion, Room 901A, No. 16 Yongandongli, Chaoyang District, Beijing 100022, China.

 • Survey Sampling Australia Pty. Ltd. – Level 11, 131 York Street, Syndey NSW 2000, Australia.

 • Survey Sampling Singapore PTE Ltd. - #58 Republic Plaza, 9 Raffles Place, Singapore 048619.

 • Survey Sampling International Services Company S.De R.L. De C.V. – Cordoba 42, Piso 9, Col. Roma Norte/Del. Cuauhtemoc, Mexico, D.F. 06700.

 • Survey Sampling Korea Ltd. – Level 4, 27-8, Gukjegeumyung-ro 8-gil Yeongdeungpo-gu, Seoul Korea 150-998.

 • Survey Sampling Japan GK – 3F KK Building, I-8-5, Shinkawa, Chuo-Ku, 104-0033, Tokyo, Japan.

 • SSI Do Brasil Pesquisa de Mercado Ltda. – Rua das Olimpiadas, 205 – 40 ander 04551-000, Sao Paulo, Brasil.

 • SSI Philippines Inc. – PIPC Bldg 7, MEPZ II, Basak, Lapu-Lapu, Cebu 6015, Philippines.

 • MRops Programming India Private Ltd. – 8th Floor, Block 1, My Home Hub, Madhapur, Hyderabad, TG 500081.

 • Mountain West Research Center L.C.

 • Survey Sampling Hungary Kft. – Csapo Street 42, 3rd Floor, 4032 Debrecen, Hungary.