GEEN AANKOOPVERPLICHTING. U HEEFT GEEN GROTERE KANS OM TE WINNEN DOOR EEN AANKOOP OF BETALING VAN WELKE AARD DAN OOK.

1. Toelating: De Prijstrekking van Survey Sampling International (de “Prijstrekking”) staat enkel open voor personen die legaal verblijven in Oostenrijk, België en de Ierse Republiek (“Ierland”) die geregistreerde leden zijn van een Panel (zoals hierin gedefinieerd) van Survey Sampling International (“SSI”) of een door SSI in Oostenrijk, België of Ierland beheerd gelieerd Panel en die aan de minimum leeftijdsvereiste voor het desbetreffende “Panel” (zoals hieronder gedefinieerd) voldoen. Werknemers van Survey Sampling International, LLC, HelloWorld, Inc. en hun respectieve moeder-, dochter- en verbonden ondernemingen en hun leveranciers, verkopers en agenten, evenals hun gezinsleden en de leden van hun huishoudens komen niet in aanmerking. De Prijstrekking is onderworpen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften en is niet geldig waar verboden. Door deel te nemen verklaart de deelnemer dat hij of zij volledig en onvoorwaardelijk instemt met deze Officiële regels en de beslissingen van de Promotor (zoals hierin gedefinieerd) en de Beheerder (zoals hierin gedefinieerd), die definitief en bindend zijn wat betreft alle aangelegenheden die verband houden met de Prijstrekking. Een prijs kan alleen worden gewonnen indien is voldaan aan alle hierin bepaalde vereisten.

2. Promotor: Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, Verenigde Staten. Beheerder: HelloWorld, Inc., 3000 Town Center, Suite 2100, Southfield, MI 48075, Verenigde Staten.

3. Timing: De Prijstrekking begint om 00:01 Greenwichtijd (“GMT”), op 1 juli 2018 en eindigt om 23:59 GMT, op 30 juni 2019 (de “Promotieperiode”). De Prijstrekking bestaat uit vier (4) trekkingsperioden (elk een “Trekkingsperiode”) zoals omschreven in de tabel hierna:

 

Trekkings-periode

Begint om 0:01 GMT

Eindigt om 23:59 GMT

Trekkings-datum

1

1 juli 2018

30 september 2018

11 oktober 2018

2

1 oktober 2018

31 december 2018

10 januari 2019

3

1 januari 2019

31 maart 2019

11 april 2019

4

1 april 2019

30 juni 2019

11 juli 2019

De computer van de Promotor is het officiële tijdsaanduidingsapparaat voor de Prijstrekking.

 

4. Hoe deelnemen:

  1. Aan een Panel deelnemen.  De Promotor verzamelt gegevens van personen die deelnemen aan een van zijn aan consumentenenquêtes gewijde websites (“Panels”). U moet lid zijn van een Panel om deel te nemen aan de Prijstrekking. Een lijst van Panels, met inbegrip van één of meerdere Panels in uw rechtsgebied, is te vinden op http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf Misschien maakt u reeds deel uit van een Panel of anders kunt u zich aanmelden om deel uit te maken van een Panel tijdens de Promotieperiode. U krijgt geen lot door u te registreren, maar u kunt enkel aan een enquête deelnemen als u zich registreert als een Panellid.
  2. Aan een enquête deelnemen. Tijdens de Promotieperiode nodigt de Promotor Panelleden uit om deel te nemen aan enquêtes waarin wordt gevraagd antwoord te geven op enquêtevragen. Wanneer u een enquête heeft ingevuld, ontvangt u één (1) lot voor de Prijstrekking voor de met de datum en het uur van uw deelname verbonden Trekkingsperiode (zoals hierboven beschreven in Deel 3). Als u de enquête niet volledig kunt invullen omdat u een melding of bericht van 'uitsluiting’ ontvangt wanneer u probeert een enquête in te vullen of een bericht van 'quota vol’ ontvangt wanneer u probeert een enquête in te vullen, dan zult u ook één (1) lot krijgen voor de Prijstrekking voor de Trekkingsperiode verbonden met de datum en het uur van de enquête waaraan u probeerde deel te nemen. Het lot zal worden opgenomen in een trekking op basis van het land van verblijf van het Panellid, zoals bepaald in Deel 6 hierna.

Deelnamebeperkingen. Elke in aanmerking komende deelnemer moet een eigen e-mailadres hebben dat verschillend is van elke andere in aanmerking komende deelnemer. Als een deelnemer probeert om meerdere loten te verkrijgen door meerdere/verschillende e-mailadressen, identiteiten, registraties en log-ins te gebruiken of door een andere methode of methoden te gebruiken, zullen alle loten van die deelnemer ongeldig zijn en kunnen bijkomende sancties of straffen worden opgelegd aan die persoon overeenkomstig de voor het Panel geldende voorwaarden. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem om aan de Prijstrekking deel te nemen is streng verboden en zal tot uitsluiting leiden en alle via dat geautomatiseerde systeem ingediende of verkregen loten zullen ongeldig zijn. Noch de Promotor noch de Beheerder is verantwoordelijk voor verloren, te laat ingediende, ongeldige, onbegrijpelijke of foutief verzonden informatie of loten, die zullen worden uitgesloten en ongeldig zullen zijn. In geval van een geschil betreffende de identiteit van een deelnemer, zal de bevoegde accounthouder (zoals hierin gedefinieerd) van het e-mailadres dat is gebruikt door, of dat is verbonden met, de in aanmerking komende deelnemer worden beschouwd als de deelnemer. De “bevoegde accounthouder” is de natuurlijke persoon aan wie een e-mailadres is toegekend door een internetprovider, aanbieder van onlinediensten, een aanbieder van internetdiensten of een andere organisatie met verantwoordelijkheid voor het toekennen van e-mailadressen voor het met het opgegeven adres verbonden domein. Mogelijke winnaars kunnen verzocht worden om aan te tonen dat zij de bevoegde accounthouder zijn.

5. Prijstrekkingen en verificatie van mogelijke winnaars: Winnen is slechts mogelijk indien is voldaan aan alle in deze officiële regels bepaalde voorwaarden en vereisten. De Beheerder, een onafhankelijke jureringsorganisatie, zal willekeurig één (1) mogelijke winnaar van de Prijstrekking selecteren uit alle in aanmerking komende deelnemers uit elk land tijdens elke Trekkingsperiode op de datums die zijn vermeld in Deel 3 hierboven. De trekkingen zullen plaatsvinden in het kantoor van de Beheerder op het hierboven vermelde adres, rond 17:00 GMT. Winnende loten en niet-winnende loten kunnen niet worden overgedragen naar, en zullen niet worden opgenomen in, trekkingen in de volgende Trekkingsperioden. Mogelijke winnaars worden per e-mail op de hoogte gesteld na de datum van de Prijstrekking. Elke mogelijke winnaar dient documentatie van de winnaar te ondertekenen en terug te sturen, zoals bepaald door de Promotor naar eigen goeddunken, om te bevestigen dat ze in aanmerking komen. Voorts moeten mogelijke winnaars uit België een in de tijd beperkte vaardigheidstest correct beantwoorden om de prijs in ontvangst te nemen. Als de mogelijke winnaar nog niet meerderjarig is in zijn of haar land van verblijf, moet de ouder of de wettelijke voogd van de mogelijke winnaar alle vereiste documenten ondertekenen en terugzenden. De Promotor of de Beheerder moet de vereiste documenten ontvangen binnen de op het moment van de eerste winstmelding gestelde termijn. Anders verspeelt de mogelijke winnaar de prijs. Als de mogelijke winnaar minderjarig is in zijn of haar land van verblijf, moet(en) de ouder(s) of wettelijke voogd(en) de documentatie van de winnaar invullen, met inbegrip van een uitdrukkelijke toestemming betreffende het gebruik van de naam, beeltenis, foto, stem, meningen en/of de stad/dorp en de staat/regio/provincie van oorsprong van de minderjarige, overeenkomstig Deel 8 hieronder. Indien het niet mogelijk is de mogelijke winnaar te contacteren of indien de mogelijke winnaar de vereiste documentatie niet ondertekent en terugzendt of de vaardigheidstest niet juist beantwoordt (indien de winnaar uit België afkomstig is), verspeelt de mogelijke winnaar al zijn of haar rechten met betrekking tot de prijs. Om een prijs te ontvangen, dient te worden voldaan aan deze Officiële regels. Indien een mogelijke winnaar wordt uitgesloten om welke reden dan ook, zal de Beheerder de betreffende prijs aan een alternatieve winnaar toekennen door willekeurig een lot te trekken uit de resterende in aanmerking komende loten uit het betreffende land. Er zullen maar drie (3) alternatieve trekkingen plaatsvinden. Daarna zal de prijs niet langer worden toegekend. De prijzen zullen binnen 10-12 weken na de verificatie van de winnaar worden geleverd. Eventueel niet-toegekende prijs/prijzen zal/zullen niet worden gecombineerd met de prijs/prijzen voor, of zal/zullen op geen enkele andere manier worden overgedragen naar, een volgende Trekkingsperiode.

6. Prijzen:

Prijzen in Oostenrijk: VIER (4) PRIJZEN IN OOSTENRIJK (één (1) per Trekkingsperiode): €1.000. Totale waarde van de Prijzen in Oostenrijk: €4.000.

Prijzen in België: VIER (4) PRIJZEN IN BELGIË (één (1) per Trekkingsperiode): €1.000. Totale waarde van de Prijzen in België: €4.000.

Prijzen in Ierland: VIER (4) PRIJZEN IN IERLAND (één (1) per Trekkingsperiode): €500. Totale waarde van de Prijzen in Ierland: €2.000.

Voor alle Prijzen: Prijzen zullen worden toegekend in cash of cashequivalenten. Winnaars kunnen verzocht worden om een account aan te maken voor geldoverdracht, zoals aangegeven door de Promotor, om hun prijs te ontvangen. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden omgewisseld, behalve zoals hierin bepaald naar goeddunken van de Promotor. De Promotor behoudt zich het recht voor een prijs te vervangen door een prijs met dezelfde of een hogere waarde indien de oorspronkelijke prijs niet langer beschikbaar is om welke reden dan ook. Noch de Promotor noch de Beheerder is verantwoordelijk of aansprakelijk voor verloren, gestolen of zoekgeraakte prijzen. Winnaars zijn verantwoordelijk voor alle met de ontvangst en/of het gebruik van de prijs verbonden belastingen en kosten. De Promotor behoudt zich het recht voor een deel van de prijs in te houden om aan de bevoegde belastingautoriteiten te verstrekken. De waarschijnlijkheid (kans) om een prijs te winnen is afhankelijk van het aantal in aanmerking komende loten die zijn ontvangen van Panelleden die in elk in aanmerking komend land wonen tijdens elke Trekkingsperiode. Beperking: Eén (1) prijs per persoon, per Trekkingsperiode.

7. Vrijwaring: Voor zover de wet dit toelaat, ontheft en vrijwaart iedere persoon die aan de Prijstrekking deelneemt de Promotor, de Beheerder en hun respectieve dochterondernemingen, filialen, leveranciers, verdelers, reclame-/promotiebureaus en prijsleveranciers, evenals hun moederbedrijven en de medewerkers, directeuren, werknemers en agenten van dergelijke ondernemingen (tezamen, de “Gevrijwaarde Partijen”) van aansprakelijkheid inzake claims of rechtsvorderingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aangaande lichamelijk letsel, overlijden of beschadiging of verlies van eigendom als gevolg van deelname aan de Prijstrekking of het ontvangen of gebruiken of verkeerd gebruiken van de prijs door een deelnemer. Deze clausule is niet van toepassing op schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de Promotor.

8. Publiciteit: Mits daarvoor toestemming wordt verleend (die op elk moment kan worden ingetrokken), kunnen de Promotor en/of zijn agenten de naam, beeltenis, foto, stem, meningen en/of de stad/dorp en de staat/regio/provincie van oorsprong van de winnaar gebruiken voor aan de Prijstrekking gerelateerde promotiedoeleinden in om het even welk medium, wereldwijd, zonder verdere betalingen of vergoedingen en zonder kennisgeving en/of toestemming.

9. Algemene voorwaarden: De Promotor behoudt zich het recht voor de Prijstrekking, of een deel daarvan, af te lasten, op te schorten en/of te wijzigen, indien fraude, technisch falen, menselijke fouten of andere factoren de integriteit of de goede werking van de Prijstrekking aantasten, zoals bepaald door de Promotor naar zijn goeddunken. In dergelijke gevallen kan de Promotor, naar eigen goeddunken, beslissen om een willekeurige trekking te houden van alle in aanmerking komende loten die zijn ontvangen tot de datum van stopzetting voor één of alle daarin aangeboden prijzen. De Promotor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken personen uit te sluiten die naar zijn mening het proces of de Prijstrekking manipuleren of die handelen op een manier die ingaat tegen deze Officiële regels of op een onsportieve of verstorende manier. Pogingen om bewust de legitieme uitvoering van de Prijstrekking te ondermijnen, kunnen een schending zijn van het strafrecht en het burgerlijk recht. Indien dergelijke pogingen worden ondernomen, behoudt de Promotor zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen van de betrokken persoon voor zover de wet dit toelaat. Het niet afdwingen door de Promotor van eender welke voorwaarde van deze Officiële Regels houdt geen verklaring van afstand van die bepaling in.

10. Aansprakelijkheidsbeperking: Voor zover de wet dit toelaat, zijn de Gevrijwaarde Partijen niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor: (1) onjuiste of onnauwkeurige informatie verstrekt door de deelnemers, als gevolg van drukfouten of veroorzaakt door de met de Prijstrekking verbonden of door de Prijstrekking gebruikte apparatuur of programma’s; (2) technische storingen van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, defecten, onderbrekingen of verbrekingen van telefoonlijnen of netwerkhardware of -software; (3) ongeautoriseerde menselijke tussenkomst in het deelnameproces of de Prijstrekking; (4) technische of menselijke fouten die zich mogelijk voordoen in de administratie van de Prijstrekking of het verwerkingsproces van deelname; (5) vertraagde, verloren, onbestelbare, beschadigde of gestolen post/mail; of (6) letsel of schade aan personen of eigendom die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door de deelname van de deelnemer aan de Prijstrekking of de ontvangst of het verkeerd gebruik van eender welke prijs. Indien om welke reden dan ook wordt bevestigd dat de deelname van een deelnemer per vergissing is geschrapt, verloren gegaan of anderszins is vernietigd of beschadigd, is de enige rechtzetting voor de deelnemer een nieuwe deelname aan de Prijstrekking, indien mogelijk. Als de Prijstrekking, of een deel daarvan, om welke reden dan ook wordt stopgezet, kan de Promotor naar eigen goeddunken beslissen om een willekeurige trekking te houden met deelname van alle in aanmerking komende loten die zijn ontvangen tot op de datum van de stopzetting voor één van de prijzen of alle prijzen die hierin worden aangeboden. Er worden niet meer prijzen uitgereikt dan het opgegeven aantal. Indien als gevolg van de productie, technische factoren, plaatsing van deelnemers, het programmeren of om andere redenen, het aantal beschikbare en/of geclaimde prijzen hoger is dan aangegeven in deze Officiële regels, behoudt de Promotor zich het recht voor om enkel het aantal aangegeven prijzen toe te kennen door middel van een willekeurige trekking onder alle legitieme, niet-toegekende, in aanmerking komende prijsclaims.

11. Geschillen: Behalve indien dit verboden is, stemmen de deelnemers ermee in dat: 1) geschillen, claims en rechtsvorderingen die voortvloeien uit, of gerelateerd zijn aan, deze Prijstrekking of toegekende prijzen op individuele basis zullen worden opgelost, zonder gebruik te maken van groepsgedingen, en uitsluitend zullen worden behandeld door de United States District Court for the Eastern District of Michigan (Southern Division) of de bevoegde Michigan State Court in Oakland County, Michigan, Verenigde Staten, alhoewel dit op geen enkele wijze de dwingende bepalingen van uw eigen rechtsgebied die van toepassing blijven, aantast of beperkt; (2) claims, vonnissen en uitspraken zijn beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten, waaronder kosten die zijn gemaakt om deel te nemen aan deze Prijstrekking, maar in geen geval honoraria van advocaten; en (3) VOOR ZOVER DE WET DIT TOELAAT, DOET DE DEELNEMER BIJ DEZE AFSTAND VAN ALLE RECHTEN OP EEN ONRECHTSTREEKSE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE SCHADEVERGOEDING. Alle kwesties en vragen betreffende de uitvoering, geldigheid, interpretatie en handhaving van deze Officiële regels, of de rechten en plichten van de deelnemer en de Promotor met betrekking tot de Prijstrekking worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van de staat Michigan, Verenigde Staten, zonder inachtneming van verwijzings- of collisieregels (van de staat Michigan, Verenigde Staten of van een ander rechtsgebied), waardoor het recht van een ander rechtsgebied, en niet de staat Michigan, Verenigde Staten zou worden toegepast. Dit heeft geen enkele invloed op en beperkt op geen enkele wijze de dwingende bepalingen van uw eigen rechtsgebied, die van toepassing blijven.

12. Persoonlijke gegevens van de deelnemer: Wanneer u lid wordt van een Panel, verschaft u bepaalde persoonlijke gegevens aan de Promotor, met inbegrip van uw naam en een geldig e-mailadres. In die zin is de Promotor een databeheerder van de persoonlijke gegevens die u verstrekt. De persoonlijke gegevens worden gebruikt om de Prijstrekking te beheren, mogelijke winnaars te contacteren en prijzen toe te kennen en voor alle andere in het Privacybeleid van de Promotor aangegeven doeleinden. Het is nodig uw persoonlijke gegevens te verwerken voor deze doeleinden voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de Promotor wanneer u een Panellid wordt en aan de Prijstrekking deelneemt. Uw persoonlijke gegevens zullen worden bewaard zolang u een Panellid bent. Indien u wordt geselecteerd als een winnaar, wordt de bijkomende over u verzamelde informatie bewaard zolang als nodig is voor het beheer van de Prijstrekking en, in voorkomend geval, voor de duur van de Publiciteitsactie. Uw persoonlijke gegevens zullen dan worden gearchiveerd voor gebruik in geval van een betwisting of geschil gedurende de betreffende verjaringstermijn of zolang als vereist overeenkomstig de toepasselijke wetten. Nadien worden uw persoonlijke gegevens gewist. Alle aan de Promotor verstrekte persoonlijke gegevens worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Indien u zich in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt, voldoen wij aan de toepasselijke wettelijke vereisten die passende waarborgen bieden wat betreft de overdracht van persoonlijke gegevens van het land waarin u zich bevindt naar de Verenigde Staten, door afzonderlijk toestemming voor de overdracht te verkrijgen van u. Voor aanvullende informatie over de verwerking door de Promotor van de door u verstrekte persoonlijke informatie en voor een lijst van de panels kunt u terecht op http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. (“Privacybeleid van de Promotor”). In het Privacybeleid kunt u nadere bijzonderheden vinden over uw rechten betreffende de gegevens die u verschaft. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u de Promotor schriftelijk contacteren op: “persoonlijke gegevens”, p/o Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, Verenigde Staten, t.a.v.: Legal Department; of privacy@surveysampling.com. De Beheerder ontvangt enkel persoonlijke gegevens over de mogelijke winnaars en handelt in de hoedanigheid van een gegevensverwerker die de persoonlijke gegevens verwerkt in opdracht van de Promotor. Voor meer informatie over hoe de Beheerder de aan de prijstrekking gerelateerde persoonlijke gegevens verwerkt, kunt u het privacybeleid van de Beheerder raadplegen op http://www.HelloWorld.com/privacy-policy. De regering van de Verenigde Staten behoudt toegangsrechten en persoonlijke gegevens kunnen nadien worden verwerkt zonder uitgebreide wettelijke beperkingen (d.w.z. overeenkomstig de wetgeving van de Verenigde Staten kan het zijn dat de Promotor en/of de Beheerder mijn persoonlijke gegevens moet delen met overheidsinstanties, rechtbanken of andere regelgevers van de Verenigde Staten).

Voor inwoners van Ierland: U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In Ierland is dit de Data Protection Commissioner (http://www.dataprotection.ie/).

Voor inwoners van België: Uw persoonlijke gegevens zijn beschermd door de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) van de EU en de uitvoeringswetgeving inzake gegevensbescherming. U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In België is de toezichthoudende instantie inzake gegevensbescherming de Gegevensbeschermingsautoriteit / Autorité de protection des données (https://www.privacycommission.be/).

Voor inwoners van Oostenrijk: U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In Oostenrijk is dit de Österreichische Datenschutzbehörde (http://www.dsb.gv.at/)

13. Scheidbaarheid: Indien de toepassing van een bepaling van deze Officiële regels op bepaalde feiten of omstandigheden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een rechtbank, een arbitragepanel of een andere bevoegde rechterlijke instantie, dan (a) doet dit in geen enkel opzicht afbreuk aan de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van die bepaling bij toepassing op andere feiten of omstandigheden, en doet dit verder geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze Officiële regels; en (b) zal die bepaling in de ruimst mogelijke mate ten uitvoer worden gelegd. Bovendien, indien een bepaling van deze Officiële regels om welke reden dan ook buitensporig ruim wordt bevonden wat betreft haar duur, geografisch bereik, activiteit of onderwerp, mag zij worden opgevat in de zin van een beperking of vermindering zodat zij afdwingbaar zou zijn voor zover verenigbaar met de toepasselijke wetgeving.

14.  Lijst van winnaars: Een lijst van winnaars is te vinden op http://bit.ly/2HnFFlZ. De lijst van winnaars wordt bekendgemaakt van zodra de bevestiging van de winnaars is voltooid.

© 2018 HelloWorld, Inc. Alle rechten voorbehouden.
© 2018 Survey Sampling International, LLC. Alle rechten voorbehouden.