GEEN AANKOOP NODIG. EEN AANKOOP OF ENIGE VORM VAN BETALING HEEFT GEEN ENKELE INVLOED OP DE KANS OM TE WINNEN

1. Deelnamevoorwaarden: Deelname aan de prijstrekking Survey Sampling International (de 'prijstrekking') is voorbehouden aan ingezetenen van Argentinië, België, het vasteland van China, Frankrijk, Duitsland, India, Japan, Mexico, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Korea, Zwitserland, Taiwan, Thailand en het Verenigd Koninkrijk, die geregistreerde leden zijn van een Survey Sampling International ('SSI') panel (zoals omschreven in dit reglement) of een geaffilieerd panel onder toezicht van SSI in het land waarin ze woonachtig zijn en die voldoen aan de verplichte minimumleeftijd voor het betreffende panel. Om een prijs te winnen, moet het panellid minstens de meerderjarige leeftijd hebben bereikt in het land waarin hij/zij woonachtig is of moet de prijs door de ouder(s) of wettelijke voogd(en) te worden aanvaard. Van deelname uitgesloten zijn werknemers van Survey Sampling Internationale, LLC, HelloWorld, LLC en hun respectieve moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde bedrijven en leveranciers, aanbieders en agenten, evenals hun respectieve familie- en gezinsleden. Deze prijstrekking is onderworpen aan alle federale, provinciale en gemeentelijke wetten en voorschriften en is ongeldig waar verboden. Door deelname gaat de deelnemer volledig en onvoorwaardelijk akkoord met dit officieel reglement en de beslissingen van de sponsor (zoals omschreven in dit reglement) en de beheerder (zoals omschreven in dit reglement). Deze beslissingen zijn definitief en bindend in alle aangelegenheden in verband met deze prijstrekking. Om een prijs te kunnen winnen, moet aan alle in dit reglement gestelde eisen zijn voldaan.

2. Sponsor: Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, VS. Beheerder: HelloWorld, Inc., 3000 Town Center, Suite 2100, Southfield, MI 48075, VS.

3. Tijdschema: De prijstrekking begint om 00:01 uur Greenwich Mean Time (‘GMT’) op 1 juli 2017 en eindigt om 23:59 uur GMT op 30 juni 2018 (de ‘promotietermijn’). De prijstrekking bestaat uit vier (4) inzendtermijnen (elk een ‘inzendtermijn’), zoals beschreven in het onderstaande schema:

 

Registratieperiode

Begint om 0 h 01 GMT

Eindigt om 23.59 uur GMT

Trekkingsdatum

1

1 juli 2017

30 september 2017

12 oktober 2017

2

1 oktober 2017

31 december 2017

12 januari 2018

3

1 januari 2018

31 maart 2018

11 april 2018

4

1 april 2018

30 juni 2018

11 juli 2018

De officiële tijdregistratie voor de prijstrekking gebeurt door de computer van de sponsor.

 

4. Inzending:

  1. Deelname aan een panel.  De sponsor verzamelt gegevens van personen die deelnemer zijn op een van de websites van de sponsor waarop de sponsor enquêtes onder consumenten (panels) uitvoert. Om deel te kunnen nemen aan de prijstrekking, moet u lid zijn van een panel.  Ga naar http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf voor een panellijst met één of meerdere panels in uw rechtsgebied U kunt al lid zijn van een panel of u kunt u tijdens de promotieperiode zelf registreren voor gratis aansluiting bij een panel. Registratie alleen volstaat niet om een inzending te verdienen, maar u moet wel geregistreerd zijn als lid van een panel zijn om te kunnen deelnemen aan een enquête.
  2. Deelname aan enquêtes.  De sponsor nodigt tijdens de promotieperiode panelleden uit om deel te nemen aan enquêtes met vragen waarop ze worden gevraagd een reactie of antwoord te geven.  Nadat u een enquête hebt ingevuld, krijgt u één (1) inzending voor de prijstrekking voor de inzendtermijn (zoals omschreven in deel 3) die bij de datum en tijd van uw deelname behoort. Ook als u de enquête niet kunt invullen omdat u de melding ‘komt niet in aanmerking’ of ‘quota bereikt’ krijgt wanneer u een enquête probeert in te vullen, krijgt u één (1) inzending voor de prijstrekking voor de inzendtermijn die bij de datum en tijd van uw deelname behoort. Deze inzending wordt opgenomen in een trekking op basis van het land waarin de deelnemer woonachtig is, zoals nader omschreven in deel 6 hieronder.
  1. Punten inruilen.  De sponsor heeft een beloningsprogramma voor personen die lid zijn van een panel.  Meer informatie over het beloningsprogramma vindt u op http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf Volgens de voorwaarden van het beloningsprogramma kunnen punten worden verdiend door een enquête in te vullen.  Deze punten kunnen vervolgens voor diverse mogelijkheden worden gebruikt.  Een van de manieren waarop ze kunnen worden gebruikt, is ze 'in te ruilen’ voor een inzending voor deze prijstrekking.  Deelnemers kunnen punten voor een inzending inruilen door zich aan te melden bij hun panelaccount en op de link naar de pagina 'Claim Rewards' (beloningen opvragen) te klikken. Selecteer de beloningsoptie voor de prijstrekking om te zien hoeveel punten u nodig hebt voor één (1) inzending.  Nadat u uw keuze hebt gemaakt, ontvangt u één (1) inzending voor de prijstrekking voor de inzendtermijn die bij de datum en tijd van uw deelname behoort.

 

Beperkingen aan inzendingen.  Elke in aanmerking komende deelnemer moet een eigen e-mailadres hebben dat niet gelijk mag zijn aan een e-mailadres van andere in aanmerking komende deelnemers. Elke poging van een deelnemer om meer inzendingen te verkrijgen door meerdere/andere e-mailadressen, identiteiten, inschrijvingen en inzendingen op te geven of door enige andere methode te gebruiken, heeft tot gevolg dat de inzendingen van die deelnemer nietig worden verklaard. Daarnaast kan een dergelijke deelnemer conform de algemene voorwaarden van het betreffende panel sancties of straffen opgelegd krijgen.  Het gebruik van geautomatiseerde systemen voor deelname aan de prijstrekking is strikt verboden en heeft diskwalificatie tot gevolg. Alle inzendingen die via een dergelijk geautomatiseerd systeem worden ingediend of ontvangen, worden nietig verklaard. De sponsor noch de beheerder is verantwoordelijk voor verloren, laattijdige, onvolledige, ongeldige, onduidelijke of foutief verzonden gegevens of inzendingen. Deze inzendingen worden gediskwalificeerd. Bij een geschil over de identiteit van een deelnemer wordt de gemachtigde accounthouder (zoals omschreven in dit document) van het e-mailadres dat voor de inzending werd gebruikt als de deelnemer beschouwd. De 'gemachtigde accounthouder' is de natuurlijke persoon die een e-mailadres heeft toegewezen gekregen door een aanbieder van internettoegang, online dienstverlener, een internetaanbieder of enige andere organisatie die verantwoordelijk is voor toewijzing van e-mailadressen voor het domein dat bij het ingezonden adres behoort. Mogelijke winnaars kunnen worden gevraagd om te bewijzen dat zij de gemachtigde accounthouder zijn. 

5. Prijstrekkingen en verificatie van mogelijke winnaars: Om de te kunnen winnen, moet aan alle algemene voorwaarden en alle verplichtingen van dit officieel reglement worden voldaan. De beheerder fungeert als onafhankelijke jury en selecteert tijdens elke inzendtermijn op de opgegeven datums in het schema in paragraaf 3 willekeurig één (1) mogelijke winnaar van de prijstrekking uit alle ontvangen en in aanmerking komende inzendingen van inwoners van elk land. Elke prijstrekking vindt plaats omstreeks 17:00 uur GMT op het kantoor van de beheerder op het bovenvermelde adres. Inzendingen worden niet opgenomen in prijstrekkingen voor latere inzendtermijnen, of ze nu gewonnen hebben of niet. Mogelijke winnaars worden op de dag volgend op de prijstrekking per e-mail ingelicht over zijn of haar prijs. Behalve waar verboden, moet elke mogelijke winnaar door de sponsor naar eigen goeddunken te bepalen documenten ondertekenen en terugzenden om te kunnen controleren of de winnaar in aanmerking komt voor de prijs, beperkte publiciteitsrechten te verlenen en de sponsor en beheerder te vrijwaren van aansprakelijkheid, of om een andere door de sponsor noodzakelijk geachte reden. Indien een mogelijke winnaar een minderjarige is in het land waarin hij/zij woonachtig is, moeten de documenten voor de winnaar worden ingevuld door de ouder(s) of wettelijke voogd(en) van de winnaar. Daarnaast moeten mogelijke winnaars uit België, Canada en Singapore binnen een beperkte tijd een vaardigheidsvraag en mogelijke prijswinnaars uit Argentinië een culturele vraag correct beantwoorden om de prijs te kunnen ontvangen.  Indien documentatie vereist is, moet deze binnen de termijn die is aangegeven bij de oorspronkelijke kennisgeving van de prijs door de sponsor of beheerder zijn ontvangen. Anders verbeurt de mogelijke winnaar zijn of haar prijs. Indien een mogelijke winnaar niet kan worden gecontacteerd of nalaat binnen de voorgeschreven termijn de verplichte documenten te ondertekenen en terug te zenden of de vaardigheidsvraag of culturele vraag (indien van toepassing) onjuist beantwoordt of de prijs als onbestelbaar wordt teruggezonden, verbeurt de mogelijke winnaar alle rechten op de prijs. De ontvangst van een prijs is afhankelijk van naleving van dit officieel reglement. Indien een mogelijke winnaar om enige reden wordt gediskwalificeerd, selecteert de beheerder een alternatieve winnaar in een willekeurige trekking onder alle resterende inzendingen van het betrokken land. Er worden slechts drie (3) trekkingen voor alternatieve winnaars gehouden, waarna de prijs niet meer wordt uitgereikt. Prijzen worden circa tien (10) tot twaalf (12) weken na verificatie van de winnaar toegezonden. Niet-uitgereikte prijzen worden niet gecombineerd met andere prijzen voor, of anderszins overgedragen naar, een volgende inzendingstermijn.

6. Prijzen:

Prijzen voor Argentinië: VIER (4) PRIJZEN VOOR ARGENTINIË (één (1) per inzendtermijn): 3.750 ARS.  Totale waarde van de prijzen voor Argentinië: 15.000 ARS.

Prijzen voor België: VIER (4) PRIJZEN VOOR BELGIË (één (1) per inzendtermijn): € 1.000  Totale waarde van de prijzen voor België: € 4.000

Prijzen voor China: VIER (4) PRIJZEN VOOR CHINA (één (1) per inzendtermijn): ¥ 5.000. Totale waarde van de prijzen voor China: ¥ 20.000.

Prijzen voor Frankrijk: VIER (4) PRIJZEN VOOR FRANKRIJK (één (1) per inzendtermijn): € 2.000  Totale waarde van de prijzen voor Frankrijk: € 8.000

Prijzen voor Duitsland: VIER (4) PRIJZEN VOOR DUITSLAND (één (1) per inzendtermijn): € 2.000  Totale waarde van de prijzen voor Duitsland: € 8.000

Prijzen voor India: VIER (4) PRIJZEN VOOR INDIA (één (1) per inzendtermijn): 25.000 INR.  Totale waarde van de prijzen voor India: 100.000 INR.

Prijzen voor Japan: VIER (4) PRIJZEN VOOR JAPAN (één (1) per inzendtermijn):  ¥ 62.500 Totale waarde van prijzen voor Japan: ¥ 250.000

Prijzen voor Mexico: VIER (4) PRIJZEN VOOR MEXICO (één (1) per inzendtermijn): 12.500 MXN.  Totale waarde van de prijzen voor Mexico: 50.000 MXN.

Prijzen voor Nieuw-Zeeland: VIER (4) PRIJZEN VOOR NIEUW-ZEELAND (één (1) per inzendtermijn): NZ$ 2.000. Totale waarde van de prijzen voor Nieuw-Zeeland: NZ$ 8.000.

Prijzen voor Singapore: VIER (4) PRIJZEN VOOR SINGAPORE (één (1) per inzendtermijn): $ 1.250 SGD. Totale waarde van prijzen voor Singapore: $ 5.000 SGD.

Prijzen voor Zuid-Korea: VIER (4) PRIJZEN VOOR ZUID-KOREA (één (1) per inzendtermijn): $ 1.250 USD.  Totale waarde van de uit te reiken prijzen in Zuid-Korea: $ 5.000 USD.

Prijzen voor Zwitserland: VIER (4) PRIJZEN VOOR ZWITSERLAND (één (1) per inzendtermijn): 1.250 CHF.  Totale waarde van de uit te reiken prijzen in Zwitserland: 5.000 CHF.

Prijzen voor Taiwan: VIER (4) PRIJZEN VOOR TAIWAN (één (1) per inzendtermijn): $ 1.250 USD. Totale waarde van de uit te reiken prijzen in Taiwan: $ 5.000 USD.

Prijzen voor Thailand: VIER (4) PRIJZEN VOOR THAILAND (één (1) per inzendtermijn): 18.750 THB.  Totale waarde van de prijzen voor Thailand: 75.000 THB.

Prijzen voor het Verenigd Koninkrijk: VIER (4) PRIJZEN VOOR HET VERENIGD KONINKRIJK (één (1) per inzendtermijn): £ 5.000 GBP. Totale waarde van de prijzen voor het Verenigd Koninkrijk: £ 20.000 GBP.

Voor alle prijzen geldt het volgende: Prijzen worden in contant geld of daaraan gelijkwaardig uitgereikt in de vermelde valuta. De sponsor kan winnaars ertoe verplichten een overboekingsrekening te openen om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. Behoudens het hierin bepaalde en naar eigen goeddunken van de sponsor, zijn prijzen niet overdraagbaar en worden niet vervangen. De sponsor behoudt zich het recht voor om een prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke of hogere waarde als de genoemde prijs om enige reden niet beschikbaar is. De sponsor noch de beheerder is aansprakelijk of verantwoordelijk voor verloren, gestolen of zoekgeraakte prijzen. De winnaars zijn verantwoordelijk voor alle belastingen en kosten verbonden aan de ontvangst en/of het gebruik van de prijs. De sponsor behoudt zich het recht voor om een deel van de prijs in te houden voor afdracht aan de betreffende belastingdienst. De kans op het winnen van een prijs is afhankelijk van het aantal ontvangen geldige inzendingen van panelleden in elk meedingend land tijdens elke inzendtermijn. Beperking: Eén (1) prijs per persoon per inzendtermijn.

7. Vrijwaring: Voor zover wettelijk toegestaan gaat elke winnaar door deel te nemen aan deze prijstrekking ermee akkoord de sponsor, de beheerder en hun respectieve dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, leveranciers, distributeurs, reclame- en promotiebureaus evenals hun respectieve moedermaatschappijen en bestuurders, directeuren, werknemers en agenten (gezamenlijk de ‘gevrijwaarde partijen’) te vrijwaren van en tegen alle aanspraken of vorderingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot persoonlijk letsel of schade aan of verlies van eigendommen als gevolg van deelname aan de prijstrekking of ontvangst of gebruik of misbruik van een prijs. Deze clausule is niet van toepassing op schade die opzettelijk of door grove schuld door de gevrijwaarde partijen is veroorzaakt of als de gevrijwaarde partijen persoonlijk letsel, lichamelijk letsel of overlijden veroorzaken.

8. Publiciteit: Behalve waar dit verboden is, betekent het winnen van een prijs dat elke winnaar ermee akkoord gaat dat de sponsor en zijn agenten zonder verdere betalings- of vergoedingsverplichting de naam, het portret, de foto, stem, meningen en/of de woonplaats en de provincie/het gewest voor promotionele doeleinden met betrekking tot de prijstrekking mag gebruiken in enige media wereldwijd zonder verdere betaling of tegenprestatie en zonder kennisgeving en/of toestemming.

Uitsluitend voor inwoners van Frankrijk en België: Franse en Belgische winnaars ontvangen een zogeheten ‘Instemmingsverklaring’ voor het gebruik van zijn of haar volledige naam, portret, woonplaats en foto’s voor promotionele doeleinden zonder enige bijkomende vergoeding. Weigering om deze instemming te verlenen weerhoudt een winnaar uit Frankrijk of België er niet van een prijs in ontvangst te nemen.

9. Algemene voorwaarden: De sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de prijstrekking deels of geheel te annuleren, uit te stellen en/of te wijzigen indien fraude, technische mankementen, menselijke fouten of andere factoren de integriteit of juiste werking van de prijstrekking aantasten. In deze gevallen kan de sponsor naar eigen goeddunken ervoor kiezen in een willekeurige trekking een andere winnaar te selecteren uit alle inzendingen die tot de datum van stopzetting zijn binnengekomen voor alle prijzen die in dit officieel reglement worden aangeboden. De sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken iedere persoon te diskwalificeren die naar zijn mening het inzendingsproces of de werking van de prijstrekking hebben gemanipuleerd of in strijd met dit officieel reglement of een andere prijstrekking handelen of zich onsportief of storend gedragen. Elke poging van wie dan ook om de legitieme werking van de prijstrekking opzettelijk te ondermijnen, kan in strijd zijn met het strafrecht of burgerlijk recht, en de sponsor behoudt zich het recht voor om bij dergelijke pogingen tegen die persoon een vordering in te dienen tot de hoogst mogelijke schadevergoeding die de wet toestaat. Wanneer de sponsor een voorwaarde van dit officieel reglement niet afdwingt, houdt dit geen verklaring van afstand in van die bepaling. 

10. Beperking van aansprakelijkheid: Behalve waar dit bij wet verboden is, zijn de ‘gevrijwaarde partijen’ aansprakelijk noch  verantwoordelijk voor: (1) alle onjuiste of onvolledige informatie, ongeacht of dit ten gevolge is van deelnemers, drukfouten of van de apparatuur of programmering verbonden aan of gebruikt voor de prijstrekking; (2) technische fouten van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot defecten, storingen of onderbrekingen in de telefoonverbindingen, of van de hardware of software van het netwerk; (3) menselijk ingrijpen in een deel van of het gehele deelnameproces of de prijstrekking; (4) technische of menselijke fouten die kunnen optreden in de administratie van de prijstrekking of de verwerking van inzendingen; (5) te laat bezorgde, verloren geraakte, onbestelbare, beschadigde of gestolen post; of (6) enigerlei door personen opgelopen letsel of schade aan eigendommen die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk het gevolg kunnen zijn van deelname aan de prijstrekking of van de ontvangst of het gebruik of misbruik van prijzen. In het geval om enige reden wordt bevestigd dat de inschrijving van een deelnemer per ongeluk is verwijderd, verloren of anderszins vernietigd of beschadigd, heeft de deelnemer als enige verhaal, voor zover mogelijk, zich opnieuw opgeven voor de prijstrekking. In het geval dat de prijstrekking om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk is stopgezet, kan de sponsor naar eigen goeddunken besluiten om voor één of alle aangeboden prijzen een willekeurige trekking te houden onder enige of alle geldige inzendingen die tot de datum van stopzetting zijn binnengekomen. Er zullen niet meer dan het vermelde aantal prijzen worden uitgereikt. In het geval dat om productie-, technische, uitzettings-, programmerings- of andere redenen meer prijzen beschikbaar zijn en/of op meer prijzen aanspraak is gemaakt dan het aantal prijzen vermeld in dit officieel reglement, behoudt de sponsor zich het recht voor uitsluitend het vermelde aantal prijzen uit te reiken door een willekeurige trekking te houden onder alle legitieme, in aanmerking komende prijsaanspraken die niet zijn uitgereikt. Deze clausule is niet van toepassing op schade die opzettelijk of door grove schuld door de sponsor is veroorzaakt of als de sponsor persoonlijk letsel, lichamelijk letsel of overlijden veroorzaakt.

11. Geschillen: Behalve waar dit is verboden, stemt de deelnemer ermee in dat: (1) alle geschillen, aanspraken en vorderingen als gevolg van of in verband met deze prijstrekking of een getrokken prijs zullen uitsluitend door de District Court for the Eastern District of Michigan (Southern Division) of de bevoegde rechtbank in de staat Michigan in Oakland County in de VS en op individuele basis worden behandeld, zonder gebruik te maken van enige vorm van rechtshandeling namens een groep; (2) alle vorderingen, vonnissen en toekenningen van schadevergoeding zullen worden beperkt tot de werkelijke zelf betaalde kosten, met inbegrip van gemaakte kosten voor inzending voor deze prijstrekking, maar in geen geval honoraria voor juridische bijstand; en (3) de deelnemer mag in geen enkel geval indirecte, punitieve, incidentele en gevolgschade en enige andere schadevergoeding ontvangen, behalve een vergoeding van werkelijke zelf betaalde kosten en doet hierbij afstand van alle rechten op deze genoemde aanspraken en alle rechten op verveelvoudiging of andere verhoging van schadevergoedingen.  Alle kwesties en vragen betreffende de samenstelling, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van dit officieel reglement of de rechten en plichten van de deelnemer en sponsor in verband met de prijstrekking zullen worden geregeld door en geïnterpreteerd conform de wet- en regelgeving van de Amerikaanse staat Michigan zonder keuze van een rechtsgebied of verwijzingsregels (hetzij het rechtsgebied van de staat Michigan, hetzij een ander rechtsgebied) dat/die zou(den) leiden tot de toepassing van een andere wet- en regelgeving dan die van de Amerikaanse staat Michigan.

12. Persoonlijke gegevens van de deelnemer: Wanneer u lid wordt van een panel, verstrekt u bepaalde persoonlijke gegevens aan de sponsor, waaronder uw naam en een geldig e-mailadres.  Alle persoonlijke gegevens die u aan de sponsor verstrekt, worden opgeslagen in servers in de Verenigde Staten en in overeenstemming met het privacybeleid van de sponsor behandeld. Door lid te worden van een panel, bevestigt u en gaat u  uitdrukkelijk akkoord met de export van uw persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten van Amerika en de bijbehorende verwerking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het maken van back-ups en archieven), evenals het gebruik ervan bij het beheer van de prijstrekking. Persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het contacteren van een mogelijke winnaar en de uitreiking van de prijzen. Een panellijst en de link naar het toepasselijke privacybeleid vindt u op http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf.  Ten behoeve van het beheer van de prijstrekking, zullen bepaalde gegevens in beperkte mate en in overeenstemming met het privacybeleid van de sponsor worden overgedragen aan de beheerder (privacybeleid beschikbaar op http://www.HelloWorld.com/privacy-policy).  De servers waarop de persoonlijke gegevens worden opgeslagen, worden beheerd door de sponsor. De sponsor en de beheerder zijn respectievelijk de gegevensbeheerder en de gegevensontvanger. Alleen de beheerder ontvangt persoonlijke gegevens van de mogelijke winnaars. De Amerikaanse overheid behoudt zich het recht voor op toegang tot de gegevens en eventuele verdere verwerking van die gegevens zonder gebonden te zijn aan uitvoerige wettelijke beperkingen (zo kan de Amerikaanse wet- en regelgeving van de sponsor en/of de beheerder bijv. eisen dat ze uw persoonlijke gegevens delen met derden zoals Amerikaanse overheidsinstanties). U hebt mogelijk recht op toegang tot of wijziging of terugtrekking van uw persoonlijke gegevens en het recht om aan te geven wat de gevolgen zijn voor uw persoonlijke gegevens in geval van uw overlijden.  Onder bepaalde omstandigheden hebt u tevens het recht bezwaar te maken tegen de verzameling van gegevens. U kunt dit recht uitoefenen door te schrijven naar: “Personal Information”, c/o Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, VSA, Attn: Legal Department; of privacy@surveysampling.com.

Voor inwoners van Argentinië: Uw persoonlijke gegevens zijn beschermd onder de Argentijnse wet bescherming persoonsgegevens.

Voor inwoners van België: Uw persoonlijke gegevens zijn beschermd onder de Belgische wet bescherming persoonsgegevens.

13. Scheidbaarheid: Indien de toepassing van enige bepaling van dit officieel reglement op bepaalde feiten of omstandigheden om enige reden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt bevonden door een rechter, arbitragepanel of andere rechterlijke instantie of bevoegde rechtbank, dan kunt u, de sponsor en beheerder, de ongeldige en/of onafdwingbare bepaling unaniem vervangen door een geldige bepaling waarmee het door alle partijen beoogde economische doel kan worden bereikt, rekening houdend met de belangen van de partijen.  Dit geldt in geval van lacunes in dit officieel reglement.

14.  Lijst van winnaars: Een lijst met winnaars vindt u op http://bit.ly/2mE0Nqn. De lijst met winnaars wordt bekendgemaakt nadat alle winnaars op de hoogte zijn gebracht.

U kunt een exemplaar van dit officieel reglement aanvragen bij:"2017-2018 Survey Sampling International Prize Draw" op e-mailadres privacy@surveysampling.com. Aanvragen moeten uiterlijk 30 juni 2018 zijn ontvangen. Uitsluitend voor ingezetenen van Frankrijk: De Franse wetgeving beschouwt bepalingen die een beperking inhouden van het recht van de consument tot het ondernemen van gerechtelijke stappen of de maximale schadevergoedingssom op zichzelf onrechtmatig. Dergelijke bepalingen zijn daarom niet van toepassing op deelnemers uit Frankrijk.

© 2017 HelloWorld, Inc. Alle rechten voorbehouden.
© 2017 Survey Sampling International, LLC.  Alle rechten voorbehouden.